Privacyverklaring

Sangha-Muditā, gevestigd aan Mariënstein 98, 1852 SJ te Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.sangha-mudita.nl, Mariënstein 98, 1852 SJ Heiloo, tel. 01727436318

Functionaris Gegevensbescherming van Sangha-Muditā is H. Stoop. Hij is te bereiken via: hsghata@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Doordat u gebruik maakt, of gebruik wilt maken van (een) onze diensten, vraagt Sangha-Muditā u om de volgende persoonsgegevens: uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Ten behoeve onze dienstverlening worden alleen deze gegevens door ons verwerkt.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hsghata@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Sangha-Muditā maakt enkel en alleen gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens om u, indien u daarom verzoekt of heeft verzocht, van informatie te voorzien over een van onze diensten. Deze wijze van informatieverwerving valt buiten de regelgeving met betrekking tot ‘Profilering en geautomatiseerde besluitvorming’. Er zijn met andere woorden geen computerprogramma’s en/of – systemen die in dezen besluiten (kunnen) nemen. De Functionaris Gegevensbescherming is de enige die in dezen over uw persoonsgegevens beschikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard, totdat u geen gebruik meer maakt, c.q. wilt maken van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sangha-Muditā verstrekt geen gegevens van cursisten aan derden, tenzij dit in het belang van en met goedkeuring van de cursist(e) zelf noodzakelijk wordt geacht, of in geval moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sangha-Muditā. Dit betekent, dat u te allen tijde bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te (laten) verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar: hsghata@gmail.com. Om er zeker van te zijn, dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u met het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek. Sangha-Muditā wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sangha-Muditā neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons e-mailadres: hsghata@gmail.com.

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.